PRIVACY POLICY VAN DROOMMATRAS.NL

UW PRIVACY

Droommatras, een internetwinkel gericht op de verkopen van matrassen, respecteert uw privacy als klant of relatie van ons bedrijf en als bezoeker van onze website en begrijpt het belang van vertrouwelijkheid van de beveiliging van persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij uw gegevens verwerken en wat onze rechten en uw plichten zijn.

DE WEBSITE

Onze website behoort toe aan Droomlijn B.V., gevestigd te 4104 BE Culemborg, Pascalweg 9, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 73269255, die uw gegevens verwerkt.

DOEL PRIVACY POLICY

Het doel van deze privacy policy is om adequate en consistente waarborgen te bieden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement inzake bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, zijnde de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden op 25 mei 2018.

Daarnaast gelden er (aanvullende en specifieke) (privacy)regels vanuit de ACM, de NVWA, keurmerken en (de) verdere Europese wetgeving en daarmee samenhangende besluiten. De inhoud van deze regelgeving is betrokken bij het/ons privacy-beleid. Voor details rondom de aldaar verwoorde bepalingen verwijzen wij naar die wetgeving(en).

Aldus treft u hierbij uitgebreide informatie aan over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We gaan ervan uit dat alle bezoekers van onze website deze verklaring aandachtig hebben gelezen en volledig akkoord gaan met de inhoud. Iemand die het niet eens is met dit beleid, of het niet begrijpt, moet afzien van het gebruik van onze verkopen en/of diensten.

VERWERKEN GEGEVENS

We verkopen hoogwaardige producten via onze website en verwerken dientengevolge binnen ons digitale systeem, waartoe alleen u en wij toegang hebben, persoonsgegevens.

ONTVANGST ALGEMENE GEGEVENS

We ontvangen uw persoonlijke gegevens met het doel van gegevensverzameling zoals hieronder vermeld, zoals verzoeken van u om informatie te vragen en om de gegevens te verstrekken die we nodig hebben om onze verkopen en/of diensten aan u te verlenen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming, opgegeven bij registratie en bij bevestigen van akkoord.

Uw toestemming tot het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar als u geen toestemming geeft, is het onmogelijk om u te registreren om onze verkopen en/of diensten te verlenen. Als u ons niet de gevraagde gegevens verstrekt, is het mogelijk dat we een door u verlangde dienst moeten annuleren. Als we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

DOELEINDEN VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken (alleen) de persoonsgegevens die wij van u ontvangen, zoals uw voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, financiële gegevens, sociale- en cookie-ID, contactgeschiedenis, IP-adres en surfgedrag, voor een activiteiten-scala om onze producten en/of diensten aan u te kunnen leveren en/of verlenen, zijnde:

  • Uw gegevens die nodig zijn voor alle communicatie met u in welke vorm dan ook.
  • Uw gegevens voor het gebruik van onze website en uw (eventuele) account bij ons.
  • Uw gegevens voor onze administraties, onderzoek, klantenservice en klachten.
  • Uw gegevens voor analyse en marketing.
  • Uw gegevens om overheidsinstanties te verzekeren dat we de wetgeving naleven.

COMMUNICATIE GEGEVENS

Dit omvat alle communicatie die u naar ons verzendt via inlog/gebruik van onze website e-mail, berichten op sociale media, web-chat, of andere communicatie die u ons stuurt. We verwerken dit voor analyses, matching, communicatie, voor het bijhouden van juiste gegevens, hetgeen geldt als wettelijke grond voor de verwerking van uw gegevens.

GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Dit omvat alle gegevens hoe u onze website en gebruikt. We verwerken deze om de website te laten werken, ervoor te zorgen dat inhoud aan u wordt geleverd, om haar veiligheid te waarborgen, back-ups van website en/of databases te onderhouden en publicatie en beheer van mogelijk te maken, hetgeen onze wettelijke gronden zijn voor verwerking van uw gegevens.

Bij bezoek aan onze website slaat de server een logbestand op met daarin de naam van het bestand, uw IP-adres, datum en tijd van aanvraag, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider en documenteert de aanvraag. We behouden ons het recht voor om de logbestanden achteraf te controleren als er aanwijzingen zijn van illegaal gebruik. Opslag vindt plaats in beveiligde hostingfaciliteiten. De wettelijke basis hiervoor is de overeenkomst met u.

ADMINISTRATIE, ONDERZOEK, KLNATENSERVICE EN KLACHTEN

Wij verwerken de persoonsgegevens dienaangaande om ervoor te zorgen dat wij deze functies en onze diensten kunnen verrichten en onze verkopen en dienstverlening te kunnen waarborgen, hetgeen onze wettelijke grond is voor de verwerking van uw gegevens.

ANALYSE EN MARKETING

Wij gebruiken uw gegevens in het kader van analyse en marketing om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij verkopen geen marketing informatie. Wij menen evenwel hiermee een gerechtvaardigd belang te hebben. Als wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens. Wij vragen u echter, mede ter zake van onze Cookie Policy, om uw uitdrukkelijke toestemming om deze cookies te mogen plaatsen en gebruiken.

BIJZONDERE EN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken nadrukkelijk geen bijzondere, zoals de wetgeving definieert, persoonsgegevens. Wel verwerken wij uw, ter zake van de betaling van het/de door u bij ons afgenomen product(en), financiële gegevens, die wij als “gevoelig” kwalificeren. Deze gegevens zijn beschermd binnen ons betalingssysteem. Wij verwerken deze gegevens om het digitale contract met u uit te voeren, hetgeen onze wettelijke grond voor verwerking is.

SOCIAL MEDIA, NIEUWSBRIEVEN EN REFERENTIES

Wij gebruiken social media zoals facebook en Instagram en verzenden thans geen nieuwsbrieven. Wij gebruiken thans nog geen videokanalen zoals YouTube en bieden als zodanig geen informatie.

HOE GEBRUIKEN WIJ GEGEVENS

Wij vragen u om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. We gebruiken die informatie om onze website(s) en app te bedienen en te onderhouden, uw bestellingen te verwerken, communicatie te verzenden, te reageren op vragen en zorgen. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor een doel waarvoor ze zijn verzameld of een redelijk verenigbaar doel indien nodig

DELEN VAN ALGEMENE GEGEVENS

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze verklaring. Deze partijen zijn verwerkers van uw persoonsgegevens en wij hebben hen opgedragen zich aan de privacywetgeving te houden. Derden die voor ons als verwerker optreden of zullen optreden, hebben een verwerkersovereenkomst gesloten.

Soms moeten wij gegevens delen met partijen die IT-diensten en systeembeheerdiensten leveren dan wel met adviseurs, advocaten, accountants en verzekeraars. Deze partijen verwerken geen gegevens en staan onder strikte geheimhouding. Wij kunnen, na uw toestemming gegevens aan derden verstrekken als dit noodzakelijk of verplicht is ter bescherming van belangen.

HOE LANG BEWAREN WIJ GEGEVENS

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of verwerkt. Wij hanteren bewaartermijnen, afhankelijk van het doel en de categorie gegevens, tenzij wij bepaalde gegevens langer moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting, totdat de wettelijke verjaringstermijn daarvoor is verstreken.

De gegevens die door ons zijn opgeslagen en uw mails met vragen worden gedurende 24 maanden bewaard. Indien u daarna geen gebruik maakt van onze diensten, zullen wij deze gegevens vernietigen. Ook indien u dit zelf aangeeft dan verwijderen we uw account, behalve voor gegevens die we volgens een wettelijke bewaartermijn langer moeten bewaren.

GEBIED GEBRUIK GEGEVENS

Alle informatie die wij aangaande verzamelen wordt opgeslagen en verwerkt in Nederland. Wij werken vanuit een Nederlandse server en delen geen informatie met de USA.

HOE BESCHERMEN WE UW GEGEVENS

Wij hebben passende technische, beveiligings- en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, tegen ongevallen, vernietiging, beschadiging, diefstal of openbaarmaking. Een firewall en encryptie- maatregelen voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot gegevens.

TOEGANG TOT UW GEGEVENS

Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Ook wordt bijgehouden wie toegang heeft gehad tot de gebruikersgegevens. Alleen artsen en zeer beperkt aantal medewerkers hebben toegang tot klantgegevens op basis van hun functieprofiel. Deze medewerkers worden vooraf geïnstrueerd hoe om te gaan met hun geheimhoudingsplicht.

Ook alle andere partijen waarmee wij werken zorgen voor beveiliging van uw persoonsgegevens. De veiligheid van informatieoverdracht via internet of mobiele communicatie kan echter niet worden gegarandeerd; deze communicatie aan ons is op eigen risico. Als persoonlijke informatie wordt gecompromitteerd zullen we klanten onmiddellijk op de hoogte stellen.

EVENTUELE DATALEKKEN

Van tijd tot tijd voeren wij controles uit om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven garanderen. Problemen die hieruit voortkomen worden direct opgelost. Mocht een datalek leiden tot verlies of onrechtmatig gebruik van data, dan gebruiken wij, in overeenstemming met de AVG, onze procedures, om het lek te beheersen, en tijdig te rapporteren aan de autoriteiten en aan u.

WAT ZIJN UW RECHTEN

De toepasselijke gegevensbeschermingswet verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (rechten op informatie en interventie) ten opzichte van de gegevensbeheerder met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, over, naast toegang tot uw gegevens, zoals in artikel 7, artikelen 15 t/m 20 en artikel 77 AVG, waarover wij u hieronder informeren.

Het recht op Rectificatie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail, via onze website(s) of app. U kunt wijzigingen in uw gegevens aanvragen. Voor personen jonger dan 16 jaar moeten verzoeken worden ingediend door ouder of wettelijke voogd. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek reageren.

Het recht op het Inzien van uw om uw medisch dossier bij ons

U heeft het recht om de inhoud van uw medisch dossier bij ons op te vragen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen per e-mail, onze website(s) of app. U kunt de inhoud hiervan opvragen. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 maanden, op uw verzoek reageren.

Het recht van Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, ook als dit is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, voor communicatie, chats, nieuwsbrieven en soortgelijke zaken, via ons of via onze website(s) of app. De afmeldmogelijkheid is ook opgenomen in de e-mails. U kunt zich niet afmelden voor onze noodzakelijke serviceberichten. Bij bezwaar kunt u ons mailen.

Het recht op Verwijdering (vergetelheid)

Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens of uw account verwijderen, kunt u dit aanvragen door ons een e-mail te sturen. Het is mogelijk dat na het verwijderingsverzoek sommige persoonsgegevens worden bewaard, bijvoorbeeld als dit nodig is voor de verwerking van geplaatste bestellingen of als er een wettelijke bewaarplicht is. Dit met uitzondering voor medische gegevens of doeleinden.

Het recht op Beperking van de verwerking

Indien u gegronde redenen heeft om een beperking van verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons, dan kunt u dit aanvragen door ons te mailen.

Het recht op Overdraagbaarheid van gegevens.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is gebaseerd op uw toestemming en wordt uitgevoerd via geautomatiseerde processen, heeft u het recht om te verzoeken dat de relevante persoonsgegevens die u heeft verstrekt op een gestructureerde, gangbare en machinale wijze worden verkregen en in leesbare vorm. U kunt deze aanvragen door ons een e-mail te sturen.

Het recht om Toestemming in te trekken

Wanneer verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt ons hiertoe (uiteraard) mailen.

Het recht om te Klagen

Als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door ons, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, indien u een consument bent, de ODR- website. In overeenstemming met de privacywet verbinden we ons ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van persoonlijke informatie op te lossen. U kunt ons mailen.

BEPERKINGEN VAN RECHTEN

Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, stoppen we met de verwerking van de betreffende gegevens, maar behouden we ons het recht voor op verdere verwerking als we dwingende redenen kunnen aantonen die bescherming verdienen voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, of als de /onze verwerking dient om juridische claims uit te oefenen of te verdedigen en alle rechten zijn beperkt door medische wetten.

COOKIES

De Telecommunicatiewet regelt het plaatsten van cookies. De AVG beheert de tracking-cookies. Per het moment van de update van deze verklaring, plaatsten wij functionele cookies, marketing cookies en advertentie/analytische cookies. Wanneer wij verdere cookies (laten) plaatsen dan zal de consent (banner) dat aangeven en passen wij onze Cookie Policy hierop aan.

GEGEVENSBESCHERMING

Wij hebben geen functionaris gegevensbescherming, doch zijn continue bereikbaar voor uw vragen in deze via [email protected]. Meent u dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wet, laat het ons dan weten. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de ODR. Dit kan nadat u uw klacht bij ons heeft ingediend.

BIJWERKEN GEGEVENS

Wij adviseren u hierbij aan om uw persoonlijke gegevens bij ons up-to-date te houden. Als u verhuist of als er een relevante wijziging is in uw gegevens, laat het ons dan weten zodat wij onze bestanden kunnen ordenen om u optimaal te kunnen bereiken en u weer van dienst te kunnen zijn. Mocht u uw gegevens willen annuleren, handel dan zo snel mogelijk.

WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

We behouden ons het recht voor ons privacy-beleid te wijzigen wanneer dat nodig is. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Voortgezet gebruik van onze website of een van onze media nadat u op de hoogte bent gesteld van dergelijke wijzigingen, impliceert aanvaarding van het herziene privacy-beleid. We raden u aan om regelmatig ons privacy-beleid door te nemen.

CONTACT

Naam: Droomlijn B.V. (Droommatras).
Adres: Pascalweg 9, 4104 BE Culemborg, Nederland.
Telefoon: 0345-342164.
Website: www.droommatras.nl.
E-mails: [email protected]

TEN SLOTTE

Deze privacyverklaring voldoet volgens ons aan de wetgeving en is duidelijk en goed leesbaar. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op per brief, e-mail of telefoon.

Rotterdam, Juli 2023